EVENTS

CƠ SỞ KHOA HỌC PHỤC VỤ ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH XÂY DỰNG NỀN TẢNG CUNG CẤP DỊCH VỤ DỮ LIỆU ĐỊA CHỈ VIỆT NAM

Hội thảo tiếp tục diễn ra ngày 12/01/2021 tại nhà khách VNU, khu CNC Hòa Lạc.

   PHIÊN TOÀN THỂ LOẠI: NHÓM TÁC DỤNG QUỐC TẾ – JPMD (Japan post Direct Maketing – Nhật Bản)

TS. Bùi Quang Hưng: WeMap 2021

ThS. Lưu Việt Hưng: PAV – Phân tích và đánh giá thuộc tính JPMD

Nội dung cuộc họp:

– Giới thiệu về sản phẩm, FIMO nghiên cứu và kế hoạch phát triển 2021

– Cập nhật tác giả dự án tiến độ

– Giới thiệu các ý tưởng mới phát triển

 

Related Posts